BRUKSVILKÅR

Bruksvilkår

Dette nettstedet eies og drives av AkzoNobel-enheten som det refereres til i avsnittet "nettstedets eier" på dette nettstedet (heretter kalt "AkzoNobel" eller "vi"). AkzoNobel er behandlingsansvarlig for behandlingen av alle personopplysninger som samles inn gjennom dette nettstedet.

Anvendelighet


Dette nettstedet eies og drives av AkzoNobel-enheten som det refereres til i avsnittet "nettstedets eier" på dette nettstedet (heretter kalt "AkzoNobel" eller "vi"). Din tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende bruksvilkår. Ved å få tilgang til og bruke dette nettstedet aksepterer du disse bruksvilkårene, uten begrensninger eller kvalifikasjoner. Det kan gjelde flere vilkår, dersom du bestiller noe gjennom nettstedet.

Intellektuelle rettigheter


Med mindre annet er oppgitt, eies de intellektuelle rettighetene til alt innholdet på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, lyd, video, HTML-koding og knapper (heretter kalt "informasjon"), av AkzoNobel og/eller konsernselskaper. Disse rettighetene inkluderer, men er ikke begrenset til opphavsrett, handelsnavn og varemerker som tilhører AkzoNobel og/eller konsernselskaper.

Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som at det overfører noen form for lisens eller rettighet, basert på enten implikasjon, avskjæring eller annet, til enhver opphavsrett, patent, varemerke eller annen eierinteresse som tilhører AkzoNobel eller tredjeparter.

Informasjon og ansvar


Informasjonen som angis på dette nettstedet leveres gratis og kun til informasjonsformål, og skaper ikke et utvekslingsforhold for virksomhetsbaserte eller profesjonelle tjenester mellom deg og AkzoNobel. Dette nettstedet og informasjonen leveres "som den er", og AkzoNobel gir ingen form for representasjon eller garanti med tanke på dette nettstedet, eller ethvert annet nettsted eller enhver annen tjeneste som du får tilgang til via dette nettstedet. AkzoNobel frasier seg alle uttrykte og underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, tittel og krenkelse av opphavsrett. AkzoNobel vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for noen del av eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksempel-, følgeskader eller andre skader (inkludert, men ikke begrenset til tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tap av programmer eller data) uten hensyn til typen handling og om det er basert på kontrakt, tort, uaktsomhet, rent erstatningsansvar eller annet, hvorvidt det oppstår utenfor eller i tilknytning til dette nettstedet, eller med informasjon som finnes på eller fås tilgang til gjennom dette nettstedet eller ethvert annet nettsted som tjenester er tilkoblet, eller eventuell kopiering, visning eller bruk av denne.

Økonomisk informasjon


Nettstedet kan inneholde økonomisk informasjon. Denne økonomiske informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til aksjepriser, er kun ment til generelle informasjonsformål. AkzoNobel er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av en manglende kontinuerlig nøyaktighet eller riktighet av slik økonomisk informasjon. Publisering av økonomisk informasjon på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til årsrapporter eller årsregnskap, utgjør ikke en offisiell publikasjon og er ikke forpliktende.

Dette nettstedet og informasjonen her utgjør ikke en invitasjon til eller et tilbud om å investere i verdipapirene til AkzoNobel, inkludert, men ikke på noen måte begrenset til noen type egenkapital eller gjeldsinstrument. Besøkende på dette nettstedet skal ikke basere sine avgjørelser om å investere eller handle i AkzoNobel-verdipapirer på dette nettstedet eller informasjonen som publiseres på dette nettstedet. Fremtidig utvikling og fremtidige resultater kan avvike betraktelig fra synspunkter, meninger eller forventninger som kan gis uttrykk for på dette nettstedet, eller i informasjon som publiseres på dette nettstedet.

Informasjon fra tredjeparter


Informasjon som kommer fra tredjeparter uttrykker den personlige meningen til de tredjepartene. AkzoNobel er ikke ansvarlig og skal ikke pålegges ansvar for slik informasjon. Koblinger på dette nettstedet kan lede videre til tjenester eller nettsteder som ikke drives av AkzoNobel. Det gjøres ingen vurdering om og gis ingen garanti for slike andre tjenester eller nettsteder, og AkzoNobel påtar seg intet ansvar for slike nettsteder eller tjenester. En kobling til et annet nettstedt eller en annen tjeneste er ikke en tilslutning til nettstedet eller tjenesten. Enhver bruk du gjør deg av informasjonen som oppgis på dette nettstedet, eller på andre nettsteder eller tjenester koblet til dette nettstedet gjøres for egen risiko.

Konfidensialitet og uautoriserte ideer


Du er ansvarlig for overholdelse av lovene i jurisdiksjonen du får tilgang til nettstedet fra, og du samtykker til at du ikke vil få tilgang til eller bruke informasjonen på dette nettstedet på en måte som bryter med slike lover. Med mindre annet er uttrykkelig angitt vil all informasjon som du sender inn via nettstedet anses som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Du angir at du har lovlig rett til å sende inn denne informasjonen, og samtykker til at du ikke skal sende inn informasjon, med mindre du har rett til å gjøre dette i henhold til gjeldende lovverk. På grunn av Internettets åpne arkitektur, anbefaler vi at du aldri sender inn informasjon som du anser som konfidensiell.

AkzoNobel godtar ikke uautoriserte idéinnsendelser utenfor et etablert forretningsforhold. For å beskytte interessene til våre nåværende kunder og oss selv, må vi være meget forsiktig med hensyn til slike innsendelser. Du må være klar over at AkzoNobel verken kan eller vil forholde seg til slike innsendelser som konfidensielle, uten at det allerede foreligger et klart forretningsforhold. Vi ber derfor om at det ikke sendes uautoriserte idéinnsendelser til AkzoNobel via dette nettstedet. Alle ideer som sendes inn til AkzoNobel utenfor et slikt eksisterende og dokumentert konfidensielt forretningsforhold er ikke konfidensielle, og AkzoNobel har derfor rett til å utvikle, bruke, kopiere og/eller kommersielt utnytte disse eller lignende ideer fullt ut, uten å kompensere deg eller gi deg andre rettigheter. Hvis en gjennomgang imidlertid er nødvendig etter AkzoNobels eget skjønn, skjer dette med den forståelsen at AkzoNobel ikke påtar seg noen forpliktelse om å holde ideen din konfidensiell, eller å kompensere deg for en eventuell avsløring eller bruk av den. Ved å sende inn en idé eller annen detaljert informasjon til AkzoNobel gjennom dette nettstedet, godtar du vilkårene i denne erklæringen.

Tilsidesettelse


Dersom noen av disse brukervilkårene er eller blir delvis ugyldige, skal partene fortsette å være bundet av de øvrige. Partene skal erstatte den ugyldige delen av bruksvilkårene med bestemmelser som er gyldige og har lovlig virkning som tilsvarer den ugyldiggjorte delen så langt mulig, med hensyn til innholdet i og hensikten med disse bruksvilkårene.

Dersom en oversettelse av disse bruksvilkårene avviker fra den originale engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

Gjeldende lov og jurisdiksjon


Disse bruksvilkårene skal kun underlegges loven i landet hvor AkzoNobel befinner seg. Alle tvister som oppstår i tilknytning til disse bruksvilkårene, inkludert, men ikke begrenset til tvister med hensyn til eksistensen og gyldigheten av disse, skal løses av kompetent domstol i førnevnte land.

Henter dataene, vennligst vent...